25 Nisan 2012 Çarşamba

39.MEKTUP...


39
OTUZDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, Muhammed Çetrîye yazılmışdır. İş kalbdedir. Âdet olarak
yapılan ibâdetlerin işe yaramıyacağı bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ, kendinden başka şeylerden yüz çevirip, kendisine dönmek
nasîb eylesin! İşin temeli kalbdir. Kalb, Allahü teâlâdan başkasına tutul-
muş ise, yıkılmış demekdir. Bir işe yaramaz. Niyyet doğru olmadıkça,
hayrlı işlerin, yardımların ve âdete uyarak yapılan ibâdetlerin, yalnız hiç fâ-
idesi olmaz. Kalbin selâmet bulması da ve Allahü teâlâdan başka hiçbir şeye düşkün olmaması da lâzımdır. [Ya’nî her yapılan şey, O emr etdiği, O
beğendiği için yapılmalı. Onun râzı olmadığı her şeyden kaçınmalıdır.
Herşey Onun için olmalıdır.] Hem, kalbin selâmeti, hem de bedenin sâlih
işler yapması, birlikde lâzımdır. Beden sâlih ameller yapmaksızın, kalbim
selâmetdedir, [kalbim temizdir, sen kalbe bak] demek bâtıldır, boşdur. Kendini aldatmakdır. Bu dünyâda, bedensiz rûh olmadığı gibi, beden ibâdet yapmadan ve günâhlardan kaçınmadan, kalb, temiz olmaz. -
  
 Zemânımızın bir  çok dinsizleri, sapıkları, ibâdet yapmayıp, kalblerinin selâmetde olduğunu,
hattâ keşf sâhibi olduklarını söyleyip, saf müslimânları aldatıyor. Allahü
teâlâ, sevgili Peygamberinin sadakası olarak “aleyhissalâtü vesselâmü vettehıyye”, hepimizi böyle sapıklara inanmakdan korusun! Âmîn.
[İslâmiyyetin yasak etdiği şeyler, şiddetli zehrdir. Allahü teâlâ, insanları yaratdığı vakt onlara fâideli olan şeyleri emr etmiş, zararlı olan şeyleri
yasak etmişdir. Fâidesi kat’î olanların yapılmasını, lüzûm-i zarûrî ile emr
etmişdir. Bunları yapmak, (Farz) olmuşdur. Fâideli şeylerden, yapılması,
lüzûm-i gayr-ı zarûrî olanlar da, (Sünnet) olmuşdur. Zararı kat’î olanları
terk etmek, lüzûm-i zarûrî olup, bunlar (Harâm) olmuşdur. Terk edilmesi, lüzûm-i gayr-ı zarûrî olanlar, (Mekrûh) olmuşdur. Ba’zı işlerin yapılıp
yapılmaması, kulların ihtiyârına bırakılmışdır ki, bunlara (Mubâh) denir.
Mubâhlar, iyi niyyet ile yapılırsa, sevâb verilir. İyi niyyet ile yapılmazsa, günâh olur].

....................................................
Din adamı görünüp, dünyâya tapan kimse,
kendi yoldan sapmışdır, gayra nasıl göstere?
Hiç yorum yok: